لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دوره های آموزشگاه

::: در این بخش می‌توانید تمام دوره‌های آموزشگاه را مشاهده کنید :::
/5

ترم های آموزش خوشنویسی آنلاین را اینجا می توانید انتخاب کنید. دوره آموزش نستعلیق با خودکار یا دوره آموزش شکسته نویسی با خودکار هرکدام چندین ترم آموزشی دارند . این ترمها هرکدام ممکن است پیش نیاز دیگری باشد تا شما دوره پیش نیاز را نگذرانده باشید نمی توانید دوره بعد را ثبت نام کنید. مثلا ترم اول شکسه نویسی پیش نیازش ترم اول آموزش نستعلیق با خودکار هست. همچنین ترم های هر دوره باید به ترتیب شماره ثبت نام کنید.