لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قانون ف و قاف در خوشنویسی باخودکار

به ترم دوم آموزش خوشنویسی باخودکار خوش آمدید. در این ترم ده قانون مهم و کاربردی در خوشنویسی باخودکار را توضیح میدهم. اولین قانونی که انتخاب کردم قانون ف و قاف نامیدم. توی این قانون به طور کامل بررسی میکنیم که در خوشنویسی باخودکار کجا ف و قاف توپر نوشته می شوند و کجا توخالی مینویسیم. برای تمرین 20 کلمه که در آنها ف ق بزرگ و کوچک به کار رفته بنویسید و ارسال کنید. با این تمرین به این قانون مسلط می شوید

برای تمرین 20 کلمه که در آنها ف ق بزرگ و کوچک به کار رفته بنویسید و ارسال کنید.با این تمرین به این قانون مسلط می شوید