لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

1.آموزش حروف انگلیسی i,u,l,t

خوشحالم که این دوره هم با شما هستم.این دوره باآموزش حروف کوچک شروع می کنیم.ترتیب آموزش حروف بنا به شباهت های آنها انتخاب شده است و به ترتیب حروف الفبا نیست.فیلم ها درنهایت سادگی و روانی است. برای جلوگیری از اتلاف وقت از هر حرف و توضیح اضافه ای پرهیز شده است.مثل دوره های فارسی […]