لوگوی آموزشگاه
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

10. آموزش شدت وضعف اتصالات

در درس آخر شدت وضعف در بعضی اتصالات را به صورت موردی توضیح می دهم. با پایان این دوره شما برای اجرای شدت تمام و ضعف کامل مشکلی نخواهید داشت. در ترم بعد ضخامت های یک دومم و یک سومم و دوسومم و سه چهارم را توضیح می دهم

6. آموزش شدت وضعف در حروف خرد

در این درس شدت و ضعف در حروف خرد مثل (ا،ر،د،ذ،و)آموزش می دهم. حروف خرد در خط بسیار تکرار می شوند. همین موضوع اهمیت صحیح نوشتن آنها را در خوشنویسی باخودکار بیشتر میکند. خوشنویسی باخودکار چیست؟ یک روش خوشنویسی است که از خودکار برای نوشتن و طراحی استفاده می‌کنند. در این روش، ازخودکار با نوک‌های […]

5. آموزش دو قانون شدت وضعف

این درس دو قانون عمومی ومهم در شدت وضعف را توضیح می دهم: قانون اول شدت وضعف: شدت وضعف به نوبت است قانون دوم شدت وضعف: حرکات افقی نسبت به حرکات عمودی و مایل شدت بیشتری دارند

4. آموزش شدت و ضعف کشیده درنستعلیق

شدت وضعف را در کشیده قوس دار س  را در این درس توضیح می دهم. همچنین کلمات مختلف سرمشق که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع را توضیح می دهم. درخوشنویسی به حروفی که دارای سطح می باشند ودر مسیر خط زمینه با شدت نوشته می شوند و سه میلیمتر یا بیشتر طول دارند کشیده […]

3. آموزش شدت و ضعف در ر بلند

در این درس از سری درس های آموزش شدت و ضعف با نقاط شدت و ضعف حرف ر بلند یا همان شمشیری آشنا می شوید. برای سهولت در آموزش در هر درس من شدت و ضعف را در حروف مختلف توضیح می دهم. نکته مهم اینکه در این ترم، من فقط بیشترین شدت و بیشترین […]

2. آموزش روش ایجاد شدت وضعف

فیلم اول: تمرین شدت و ضعف فیلم دوم:روش صحیح گرفتن خودکار شدت وضعف با خودکار شدت وضعف با خودکار به ویژگی‌های نوشتاری مربوط است که به طور معمول با استفاده از خودکار تجربه می‌شود. در واقع، شدت به فشاری اشاره دارد که هنگام نوشتن با خودکار روی کاغذ اعمال می‌شود، و ضعف به نرمی و […]

1. آموزش قالب بندی متن

تبریک.. شما دوره دوم را با موفقیت گذراندید. این دوره در واقع اولین دوره آموزش شدت وضعف با خودکار هست. شدت و ضعف همان اجرای ضخامت و نازکی با خودکار هست. بدون اجرای شدت و ضعف،خوشنویسی با خودکار مفهومی ندارد. درس اول این ترم، آموزش قالب متن خوشنویسی است. قالب در واقع شکل نهایی متن […]